Vymáhanie pohľadávok

Sem vložte podnadpis

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Pri vymáhaní pohľadávok nie je účasť klienta nutná. V súdnom konaní Vás bude zastupovať advokát so znalosťami všetkých potrebných právnych predpisov. Súd nenariaďuje pri vydaní platobného rozkazu žiadne pojednávanie. Platobný rozkaz sa vydá bez prítomnosti účastníkov konania. Súd vychádza výhradne z predložených listín. Ak máte listinné doklady preukazujúce existenciu pohľadávky. V prípade, že dlžník resp. odporca nepodá proti platobnému rozkazu odpor, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a zároveň je exekučným titulom. V zmysle § 142 Občianskeho súdneho poriadku platí, že účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že všetky náklady súvisiace so súdnym konaním znáša dlžník. Trovy konania predstavuje súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia. Súd môže zaviazať dlžníka, aby okrem istiny - dlhu uhradil aj úroky z omeškania (prípadne zmluvnú pokutu). Súdny poplatok pri vymáhaní dlhu súdnou cestou hradí navrhovateľ. Táto čiastka sa vyčísľuje vo výške 6% z vymáhanej sumy. Minimálna výška súdneho poplatku je 16,50 €.

Dĺžka konania pri vymáhaní pohľadávky na súde je závislá najmä od rýchlosti súdu ale aj správneho výberu advokáta a samozrejme aj od aktivity exekútora. 

Advokát na úspešné vymáhanie dlhu od klienta potrebuje doklady preukazujúce existenciu dlhu ako napr. zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznanie dlhu atď. Z týchto dokumentov musí vyplývať aký tovar, služba alebo aká suma peňazí bola poskytnutá a koľko má dlžník veriteľovi. V prípade, že ja jedná o ústnu pohľadávku, sú nevyhnutne potrební svedkovia.

Naša advokátska kancelária Vám poskytuje:

  • zabezpečenie čo najvyššej výnosnosti Vašich pohľadávok v čo najkratšom čase
  • mimosúdne vymáhanie Vašich pohľadávok
  • súdne vymáhanie Vašich pohľadávok
  • nariadenie a výkon exekúcií prostredníctvom spolupracujúcich exekútorských úradov

Vyplnením formuláru súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanú právnu pomoc iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky skutočnosti týkajúce sa Vášho problému,
  • popis problematiky musí byť konkrétny a jej obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • právo poskytnúť právny názor prostredníctvom e-mailu si advokát vyhradzuje a je oprávnený odmietnuť reagovať na Vami zadanú problematiku bez odôvodnenia.