Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Sem vložte podnadpis

OBCHODNÉ PRÁVO

Obchodné právo tvorí osobitnú časť súkromného práva. Môžeme ho charakterizovať ako súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní ich podnikateľskej činnosti. Základnou právnou normou obchodného práva je Zákon č. 513/1991 Zb - Obchodný zákonník.

Predmetom úpravy Obchodného zákonníka je:

 • postavenie podnikateľov
 • obchodné záväzkové vzťahy
 • niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním

Subjekty v obchodnom práve
Subjektmi obchodnoprávnych vzťahov sú podnikatelia. Podnikateľom môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Zákon zvolil termín "podnikateľ", pretože toto označenie sa už vžilo a bežne sa používa.

Podnikateľ je v Obchodnom zákonníku definovaný ako:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona
 • osoba podnikajúca podľa zvláštnych predpisov na základe iného oprávnenia
 • fyzická osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu

Podnikanie
Je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnik
Podnikje súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva, a iné majetkové hodnoty, ktoré partia k podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je samostatným právnym subjektom, právnickou osobou. Ide o kapitálovú spoločnosť, ktorú môže založiť minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Spoločníci ručia sa záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu. Počas našej existencie sme založili už viacero spoločností s ručením obmedzeným preto v prípade ak ste sa rozhodli začať podnikať práve touto formou, neváhajte a navštívte nás.

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom služby prakticky oblastiach obchodného práva. Klientom zabezpečujeme komplexné poradenstvo a zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa ich obchodnej činnosti a vzťahov s ich obchodnými partnermi. Pripravíme pre Vás právnu analýzu týkajúcu sa určitého problému, poskytujeme právne poradenstvo podnikateľom, obchodným spoločnostiam i vedúcim zamestnancom pri ich obchodnej činnosti. Zaoberáme sa prípravou akýchkoľvek obchodných zmlúv či ich posudzovaním s ohľadom na záujmy klienta.

V oblasti obchodného práva poskytuje advokátska kancelária najmä nasledujúce právne služby:
 • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby
 • kompletné zakladanie obchodných spoločností
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva
 • zastúpenie a asistencia v predzmluvných rokovaniach a vyjednávaniach s Vašim obchodným partnerom alebo budúcim zmluvným partnerom
 • vypracovanie a kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, predovšetkým kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka
 • kompletné vedenie celej právnej agendy Vašej firmy
 • zabezpečenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v obchodnom registri a živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri
 • zastupovanie klientov v konkurznom konaní, podávanie návrhov na konkurz a vykonávanie funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidácia firiem