Advokátska kancelária

VÁŠ PARTNER PRE OBČIANSKÉ, RODINNÉ, OBCHODNÉ A PRACOVNÉ PRÁVO

Advokátska kancelária JUDr. Ivety Višňovskej bola založená v roku 1996 a doposiaľ poskytuje komplexné právne služby s hlavným zameraním pre oblasť rodinného, občianskeho, obchodnéhoa pracovného práva.

Pri výkone našej práce je prvoradý záujem klienta, zachovávame mlčanlivosť a dbáme na princípy advokátskej etiky.

V rámci našej právnej praxe úzko spolupracujeme so špecialistami z oblastí realít, daní a pod.. Právne služby poskytujeme na území celého Slovenska. Ďalej ponúkame elektronické služby advokáta, ktorý uľahčujú komunikáciu s úradmi, ale predovšetkým šetria čas a peniaze klientov. Autorizujeme zmluvy o prevode nehnuteľností, čím chraníme práva klientov pred vznikom škody.

Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 do výšky poistného krytia 100.000 €.

Pri našej práci je prvoradý záujem a spokojnosť klienta, zachovávame mlčanlivosť a konáme v súlade s princípmi advokátskej etiky.

JUDr. Iveta Višňovská a kolektív.

Ponúkame tieto služby

Rodinné právo

Riešenie rodinných vzťahov

 • právne poradenstvo pri uzatváraní manželstva
 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • úprava pomerov maloletých detí na čas pred rozvodom a po rozvode manželstva - zverenie detí do starostlivosti jedného z rodičov, striedavá starostlivosť a spoločná starostlivosť o deti
 • zbavenie, obmedzenie a pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností
 • styk rodičov resp. ostatných príbuzných s maloletými deťmi
 • výživné maloletých a plnoletých detí
 • výživné na rozvedeného manžela
 • výživné nevydatej matky a náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom
 • určenie a zapretie otcovstva
 • pestúnska starostlivosť, osvojenie, poručníctvo, opatrovníctvo
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vyporiadanie spoločného nájmu bytov

Občianske právo

Riešenie občianskoprávnych vzťahov

 • príprava a podávanie žalôb v oblasti civilného práva
 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie (kúpna zmluva na nehnuteľnosť, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke a iné)
 • zastupovanie v konaní pred súdom (návrh na vydanie platobného rozkazu, podanie žaloby, vyjadrenie k podaným návrhom, rokovania s protistranou, uzatváranie súdnych zmierov a mimosúdnych dohôd)
 • právne poradenstvo a konzultácie v otázkach týkajúcich sa majetkových vzťahov
 • právne služby v oblasti dedičského práva - zastupovanie klienta v dedičskom konaní,
 • vypracovanie dohody o vyporiadaní dedičstva, odmietnutie dedičstva
 • právne poradenstvo v súvislosti so zabezpečením, zmenou a zánikom záväzkov
 • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení vo veciach ochrany vlastníckeho práva a susedských vzťahov
 • uplatnenie zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za vady
 • zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti a zastupovanie advokátom pred Ústavným súdom SR

Obchodné právo

Ochráňte svoje podnikanie

 • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby
 • kompletné zakladanie obchodných spoločností
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva
 • zastúpenie a asistencia v predzmluvných rokovaniach a vyjednávaniach s Vašim obchodným partnerom alebo budúcim zmluvným partnerom
 • vypracovanie a kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, predovšetkým kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka
 • kompletné vedenie celej právnej agendy Vašej firmy
 • zabezpečenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v obchodnom registri a živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri
 • vymáhanie pohľadávok

Pracovné právo

Poznajte svoje pracovné práva

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní

Trestné právo

Poznajte svoje práva

 • ochrana práv obvineného počas celého trestného konania
 • ochrana práv poškodeného počas celého trestného konania
 • vypracovanie komplexných právnych analýz v oblasti trestného práva
 • kvalifikované spísanie trestných oznámení, sťažností a iných podaní
 • podávanie opravných a mimoriadnych opravných prostriedkov